Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

FOLGOS

Polityka  bezpieczeństwa ochrony danych osobowych www.folgos.pl

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej folgos.pljest Folgos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000588708, kapitał zakładowy: 410.000,00 zł, miejsce wykonywania działalności: Grabonóg 67c, 63-820 Piaski, adres do doręczeń: Grabonóg 67c, 63-820 Piaski, NIP: 6961876096, REGON: 302084256, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@folgos.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@folgos.pl.

 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) odpowiedzi na Państwa pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego”. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • b) przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c) obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • d) finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • f) monitorowania osób wchodzących na teren Spółki. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony mienia Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • g) rekrutacji pracowników, t.j. oceny kwalifikacji do pracy na aplikowane stanowisko, w tym umiejętności i zdolności danej osoby oraz w celu wyboru właściwej na dane stanowisko pracy. Podstawami przetwarzania Państwa danych będą tu:

   • – Państwa zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji;
   • – nasz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci chęci wyboru właściwej osoby na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
   • – Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne (CV i/lub list motywacyjny) zawierają inne dane osobowe niż w/w;
   • – 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

  • h) profilowanie Państwa ruchu sieciowego na naszych podstronach internetowych oraz przeglądanych produktów w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty handlowej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży oraz na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:
  • a) pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  • b) konta w systemie Extranet – przez okres 5 lat od likwidacji konta, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  • c) korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;
  • d) obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  • e) finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości; obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;
  • f) monitorowania osób wchodzących na teren Spółki – przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest ochrona naszego mienia, a po tym czasie jeszcze przez okres jednego miesiąca;
  • g) rekrutacji pracowników – przez okres jednego roku od zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Państwa, również zgody na kolejne procesy rekrutacyjne – przez okres 3 lat od momentu zebrania danych Państwa danych osobowych.
  • h) Profilowanie przeglądanych podstron i produktów – do czasu wycofania zgody na profilowanie lub przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.

 6. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator może wykorzystać systemy informatyczne, które przetwarzają Państwa dane i automatycznie je analizują na potrzeby realizacji działań marketingowych. Do komunikacji z Państwem w tym celu możemy wykorzystać adres e-mail lub numeru telefonu przekazane w formularzu kontaktowym.

 7. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  • a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
  • b) prawo dostępu do danych osobowych;
  • c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
  • g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.