inteligenty rozwoj

Inteligentny rozwój


FOL-GOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej folii do kiszonek z aktywną powłoką przyśpieszającą kiszenie”.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników zrealizowanych ze środków własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania folii opakowaniowej do owijania bali kiszonek produkowanej z surowca pochodzącego z recyklingu i wprowadzenie na rynek zupełnie innowacyjnego produktu.

W wyniku realizacji projektu zostanie założony nowy zakład produkcyjny i zostanie wdrożony do oferty firmy nowy produkt. Efektem projektu będzie produkcja folii mającej zastosowanie w rolnictwie do wytwarzania sianokiszonek. Specjalistyczny produkt wysokiej jakości, wprowadzony na rynek w wyniku realizacji projektu, będzie oferował unikalne w skali świata cechy.

Wartość projektu: 25 276 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 247 500,00 zł

Program Regionalny


W 2015 roku Fol-Gos z powodzeniem ubiegał się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt.

„Wprowadzenie innowacji produktowej w postaci w pełni ekologicznej folii stretch upcyklingowej”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek w pełni innowacyjnego produktu jakim jest ekologiczna folia stretch wytwarzana
w 100% z odpadów.

W wyniku jego realizacji firma Fol-Gos wprowadziła na rynek ekologiczną folię stretch, zwiększyła zatrudnienie oraz grupę klientów
i ugruntowała swoją pozycję na rynku. Projekt jest obecnie w okresie trwałości.

Wartość projektu: 779 820,00 zł

Wartość dofinansowania: 256 770,00 zł

belka_fundusz_regionalny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

1. Folgos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Grabonóg 67C , 63-820 Piaski, Polska, jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych.
2. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest siedziba spółki Folgos Sp. z o.o. oraz każde inne miejsce wykonywania przez Folgos Sp. z o.o. swojej działalności.

II. Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email hklamecki@folgos.pl lub listownie pod adresem: Grabonóg 67C , 63-820 Piaski, Polska

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO.
2. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
3.W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.
– firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora,
w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,
– firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawne i księgowo-rachunkowe,
– firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska i BHP,
– firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem
prawidłowości funkcjonowania systemu księgowo-magazynowego,
– likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora: – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; – prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; – prawo do przenoszenia danych; – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

Do pobrania:

Kontakt:

Tel.: +48 607 779 828
E-mail: info@folgos.pl
Nasi sprzedawcy
Jak dojechać?

Tu jesteśmy:

 

Copyright © 2020 Folgos Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone