NASZA HISTORIA

Poznaj historię naszej firmy FOLGOS

Powstanie: 04.2012

Założona zostaje
spółka cywilna

i wspólnicy dokonują zakupu pierwszej maszyny do wytłaczania folii. Początki
są trudne, wspólnicy metodą prób
i błędów przecierają szlaki w produkcji folii stretch z regranulatu. To co dotychczas wydawało się niemożliwe staje się faktem. Produkcja folii zostaje ustabilizowana.

Założenie spółki FOLGOS
Zmiana formy prowadzenia działalności FOLGOS

Przekształcenie: 10.2015

Właściciele zmieniają
formę prowadzenia działalności

a w listopadzie właściwy sąd rejestrowy potwierdza przekształcenie spółki cywilnej
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W grudniu 2015r. kadra pracownicza zostaje poszerzona o pierwszych pracowników.
Na przełomie roku 2015 i 2016 następuje rozwój sprzedaży folii i pierwsze pomysły
na rozwój firmy.

I wniosek dotacyjny: 11.2015

Zostaje złożony pierwszy wniosek o dofinansowanie unijne

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu „Wprowadzenie innowacji produktowej w postaci w pełni ekologicznej folii stretch upcyklingowej. Rozliczenie projektu ma miejsce w okresie od marca do czerwca 2016r. W ramach dofinansowania spółka dokonuje zakupu kolejnej maszyny
do wytłaczania (produkcji) folii oraz maszyny
do przewijania.

Wniosek o dofinansowanie UE FOLGOS
Rozwój spółki FOLGOS

Rozwój spółki i rozbudowa kadry pracowniczej:
na przełomie roku 2015 i 2016

Do spółki dołącza kolejna grupa wykwalifikowanych pracowników

w obszarze produkcji oraz sprzedaży, dzięki czemu firma ma możliwość zwiększenia wydajności oraz rynków zbytu w kolejnych latach funkcjonowania.

II wniosek dotacyjny: 02.2018

Złożenie kolejnego wniosku
o dofinansowanie unijne

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Nowy projekt ma
na celu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej folii do kiszonek z aktywną powłoką przyśpieszającą kiszenie”. W ramach projektu powstaje m.in. dział recyklingowy,
który gwarantuje spółce własny regranulat, czyli podstawowy i główny surowiec
do produkcji folii.

diagram folgos bz
mapa europy folgos

Rozwój sprzedaży: w latach 2019-2022

Spółka z sukcesem podbija rynek polski oraz rynki zagraniczne

oferując wysokiej jakości ekologiczną folię opartą na własnym regranulacie, w produkcji którego w sposób znaczący spółka kontroluje jakość surowca, co przekłada się na bardzo dobrą jakość oferowanej folii
do tzw. sianokiszonki.

CERTYFIKACJA: w lutym 2022

Folgos otrzymuje pierwszy certyfikat EuCertPlast

potwierdzający przynależność firmy do grona Europejskich Recyklerów. Daje on dostawcom
i klientom pewność, że wszelkie dostarczone odpady z tworzyw sztucznych zostaną poddane recyklingowi zgodnie z najlepszą praktyką, w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi danego kraju UE.

EuCertPlast i RecyClass: luty i marzec 2023

Kolejny audyt i otrzymanie certyfikatów

Z sukcesem zakończony audyt i otrzymanie certyfikatu EuCertPlast oraz potwierdzenie zawartości recyklatu w folii do sianokiszonki
na poziomie minimum 90% w formie certyfikatu RecyClass. Celem RecyClass Recycling Process Certificate jest rozpoznanie procesów recyklingu tworzyw sztucznych
dla odpadów przed- i pokonsumpcyjnych,
które mają miejsce w zakładzie zgodnie
z wymaganiami określonymi w Schemacie Oceny Zgodności Procesu Recyklingu.

III wniosek dotacyjny: 10.07.2023

FOLGOS złożył kolejny wniosek o dofinansowanie

projektu dotyczącego wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii stretch wyprodukowanej
w całości na nośniku unikatowego recyklatu firmy Folgos z dodatkiem molekularnym
w ramach Programu: Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART. Jest to kolejny krok w rozwoju naszej firmy działającej przede wszystkim
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
i na jego rzecz poprzez redukcję emisji CO2
i ponowne wykorzystanie plastiku, jakim jest folia stretch.

Wniosek o dofinansowanie FOLGOS
Planowanie rozwoju spółki FOLGOS i wdrożenie ISO

PLANY: rok 2023 i dalej...

Planowanie rozwoju spółki

Planowane wdrożenie normy ISO 9001
i dalszy rozwój spółki.