EKOLOGIA – PODSTAWOWE POJĘCIA

2023-11-18 mjedryczkowska Comments Off

Ekologia, to nauka zajmująca się badaniem i opisywaniem zależności występujących między organizmami oraz między organizmami i środowiskiem. Ojcem współczesnej ekologii był Karol Linneusz, który stworzył wykorzystywany do dnia dzisiejszego system klasyfikacji organizmów.

Podstawowe pojęcia:

Gatunek – to podstawowa jednostka systematyczna, obejmująca przedstawicieli tej samej lub różnych populacji, występujących na ograniczonym terenie, odizolowanych rozrodczo od innych, podobnych grup.

Populacja – to grupa przedstawicieli jednego gatunku, które oddziałują na siebie i mogą się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. Występują one na określonym obszarze, w tym samym czasie. Członkowie populacji korzystają
z tych samych zasobów i są narażeni na presję środowiskową oraz działanie doboru naturalnego.

Dobór naturalny – inaczej selekcja naturalna, jest mechanizmem, który prowadzi do ewolucji i przystosowania najsilniejszych osobników do zmian w środowisku. Ze względu na ograniczone zasoby naturalne, organizmy toczą ze sobą nieustanną walkę o byt, a konkurencja między nimi prowadzi w ostateczności do wymierania słabszych osobników i przetrwania „najsilniejszych” genów.

Biocenoza – to zespół organizmów żywych, powiązany siecią wzajemnych zależności, zajmujący określone siedlisko. Obejmuje ona wszystkie populacje, gatunki roślin, zwierząt i mikroorganizmów, zasiedlających dany biotop, dlatego narażone są one na wewnątrzgatunkową i międzygatunkową konkurencję.

Biotop – to nieożywiona część ekosystemu, która stanowi przestrzeń dla rozmaitych organizmów, przystosowanych do życia na określonym terenie.

Ekosystem – to układ, w skład którego wchodzą organizmy żywe i środowisko
w którym występują. Pomiędzy tymi elementami nieustannie zachodzą interakcje, mające na celu zachowanie równowagi oraz wymianę materii i energii.

EKOSYSTEM = BIOCENOZA + BIOTOP

Dbajcie o środowisko razem z nami!

https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D12diR1Q8

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska